วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Young FTI) บริจาคเตียงให้โรงพยาบาลแม่สอด โดยนายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดหาและส่งมอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลแม่สอดเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่ง ที่ตั้งขึ้นในอำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Young FTI) ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอแม่สอดบริจาคสิ่งของจำเป็น เครื่องมืออุปกรณ์ภาคสนามสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อาหาร น้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่อง