วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! EP.1 Circular Economy” จัดโดยคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี และคณะทำงาน BCG ส.อ.ท. โดยได้รับเกียรติจาก นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และวิทยากรจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมให้การบรรยาย ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 ท่าน

โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างความเข้าใจภาพรวมนโยบาย European Green Deal ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมด้านพลังงาน เกษตร อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ มาตรการ Circular Economy ของสหภาพยุโรป มุ่งเน้นสามประเด็นหลัก ได้แก่ 1) มาตรฐานความยั่งยืน 2) การให้ข้อมูลผู้บริโภค และ 3) วิธีการพิสูจน์ Environmental performance โดยมีกฎหมายที่ออกมาแล้ว อาทิ กฎหมาย Single-Use Plastic และร่างกฎหมายแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และความเชื่อมโยงมาตรการสิ่งแวดล้อมในกรอบการค้าและความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี มีกำหนดการจัดสัมมนา “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” ในหัวข้ออื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนไทย ในการเตรียมความพร้อมและรับมือต่อมาตรการของสหภาพยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อเนื่อง สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สามารถรับชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/v/LED5aO4l/