วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายอุดร คงคาเขตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท. กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “ระบบติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็น วัคซีน COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ดำเนินรายการโดย ดร. สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 211 คน

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 1) การจัดการโลจิสติกส์ วัคซีน COVID-19 ของไทยตั้งแต่ ผู้ผลิตจนถึงผู้รับวัคซีน 2) การสร้างระบบการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็นของวัคซีน COVID-19 (COVID-19 Vaccines Track and Traceability Platform for Cold Chain and Patient Safety) 3) การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบย้อนกลับ โซ่ความเย็น วัคซีน COVID-19 4) การจัดการโลจิสติกส์ เกี่ยวกับสุขภาพ ยา และวัคซีน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

ผลจากการสัมมนา มีการเสนอประเด็นการดำเนินการเชิงนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้ระบบการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ในภาครัฐและเอกชน การสร้างรหัสมาตรฐาน (2D Barcode) โดยดำเนินการร่วมกับสถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิและรักษาคุณภาพของวัคซีน เป็นต้น

โดยวิทยากร ได้กล่าวขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่โรงพยาบาลและระบบ IOT ทำให้สามารถส่งข้อมูลป้อนกลับมาได้แบบ Real time และมีการควบคุมคุณภาพวัคซีนได้ตลอด Chain

📲 สามารถ​รับชมย้อนหลัง​ ได้ที่​ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2845606175687962&id=132912176774321