วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง Passion (802) ส.อ.ท. (ผ่านระบบประชุมทางไกล)

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการ ก.บ.ภ. ได้พิจารณาร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2670 เพื่อให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ มีกรอบทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 6 ภาค โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ (1) หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (3) ปฏิทินการดำเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (4) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อชำระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (5) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้ง ได้มีการรายงานการปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อนำไปประประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ สศช. เลขานุการที่ประชุม บูรณาการมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น Smart Farming กิจกรรม BCG Model และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ และให้คำนึงถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้เร็ว เพื่อเป็นฐานรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป