วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และนายธีรสิทธิ เศวตศิลา รองประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30–12.00 น. ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ อาทิ ปลัด รองปลัด และอธิบดี และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีการหารือประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) สถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของไทย 2) สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามประเด็นจากการประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ผ่านมา และ 3) การรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าและข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้า และข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยผลักดัน ดังนี้
1. การออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป
2. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (e-CO) รวมถึงให้มีระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ทั้งระบบ Self-Certification และ/หรือระบบ Self-Declaration เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ ในการใช้สิทธิ FTA ในทุกกรอบความตกลง
3. เร่งรัดการเปิดด่านชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าไว้
4. ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความตกลง FTA

ทั้งนี้ ส.อ.ท. มีความยินดีประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการค้าของไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป