วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยประธาน ส.อ.ท. และผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ได้เสนอแผนนำร่องโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย (5G Platform for Thai Industry) เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้มีมติพิจารณามอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการนำร่องแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม ส.อ.ท. จึงได้ดำเนินการร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย (5G Platform for Thai Industry) โดยได้ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการในการขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2564 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา