วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เสนอข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 4 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันการเงิน ช่วยพิจารณาผลักดันเร่งด่วน ดังนี้

1. ให้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันความเสียหายผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ได้มากขึ้น
2. พิจารณาแยกสถานะผู้ประกอบการที่เข้าเกณฑ์ NPL เนื่องจากโควิด ให้ต่างจากสถานะลูกหนี้ NPL ทั่วไป และขอให้ไม่ติดปัญหาการพิจารณาสินเชื่อสถาบันการเงิน 3 ปี หลังจากสิ้นสุดปัญหาโควิด
3. ขอให้สถาบันการเงิน “หยุดคิดดอกเบี้ย” สำหรับกิจการที่ถูกสั่งปิดจากมาตรการโควิดของภาครัฐ เป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับ SME ยอดกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท
4. ขอยกเว้นภาษีนิติบุคคล SME 3 ปี สำหรับผู้ที่จัดทำบัญชีเดียวและเข้าระบบภาษี E-Tax
โดยท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และขอให้ทางสมาคมธนาคารไทยช่วยหารือกับสถาบันการเงินให้ดำเนินการช่วยเหลือ SMEs ตามที่สภาอุตสาหกรรมฯ นำเสนอด้วย

โดยข้อเสนออื่นๆ ทางเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ได้รับเป็นหน่วยงานในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้นายสุพันธุ์ ยังได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเร่งด่วนต่างๆ อาทิ การแจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสมาชิก ส.อ.ท. 12,000 โรงงาน, การจัดหา Antigen Test Kits, การจัดสร้างห้องความดันลบโดยร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเพื่อมอบให้โรงพยาบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ ส.อ.ท. สำหรับแนวทางการช่วยเหลือต่างๆ และกำชับเรื่องการออกคู่มือแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรให้ถูกต้องด้วย