วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.ภก. นิลสุวรรณ​ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Webinar Series เรื่อง “ห่วงโซ่อุปทานไทยก้าวไกลด้วย FTA” ภายใต้ โครงการจ้างศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบของรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าต่างๆ กับความสามารถในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี” ซึ่งจัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความพร้อมและปัญหาอุปสรรคของไทยต่อการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีและการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าต่างๆ ภายใต้ FTA ที่ไทยเป็นภาคีและ FTA ที่ไทยมีแผนจะจัดทำในอนาคต

ผลการศึกษาฉบับนี้ เป็นการชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสม ที่แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Free Trade Agreement ในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการผลิตหลายขั้นตอน จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับการสะสมถิ่นกำเนิด ซึ่งการทำแหล่งกำเนิดสะสมนี้ จะนำมาซึ่งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในห่วงโซ่อุปทานของโลกได้
พร้อมทั้งมีข้อเสนอว่า หากในอนาคตสามารถพัฒนางานวิจัย ในการศึกษาโครงสร้างการผลิตที่สะท้อนการผลิตจริงในทุกสินค้าได้ จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก

สมาชิกที่สนใจสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการสัมมนา ได้ที่ Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://fb.watch/7hRk-ssPDC/