วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายเวทิต โชควัฒนา นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย พร้อมผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมหารือกับ นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ประเด็นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
มีแนวคิดในการเชิญชวนผู้ผลิตยานยนต์ของสาธารณรัฐเช็ก (Skoda) เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากไทยมีนโยบายในการผลิตยานยนต์ประเภท Zero Emission Vehicle และมีการกำหนดเป้าหมายการยกระดับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยในปี 2573 ซึ่งจะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด และใช้ในประเทศ ร้อยละ 50

ประเด็นด้านเครื่องมือทางการแพทย์
อาจเชิญชวนผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์จากสาธารณรัฐเช็กเข้ามาผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ Silicone ในระดับสูง เนื่องจากไทยมีวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังมองว่าอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ หากเป็นการผลิตอุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่ จะเป็นประโยชน์กับทางสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจากไทยมีศักยภาพสูงในสินค้าเครื่องมือแพทย์ทันสมัย เช่น เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ รถเข็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุอัจฉริยะ และเลนส์บางประเภท เป็นต้น และสาธารณรัฐเช็กสามารถใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนได้

ประเด็นอื่นๆ
1) สภาอุตสาหกรรมฯ มีความประสงค์ให้สาธารณรัฐเช็กเป็นประตูเชื่อมไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อให้ไทยสามารถขยายตลาดไปยังสหภาพยุโรปผ่านช่องทางสาธารณรัฐเช็กได้

2) อาจดึงดูดการลงทุนด้านห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า ให้เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานด้านแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีความสมบูรณ์ เนื่องจากสาธารณรัฐเช็กมีความใกล้ชิดทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากเยอรมัน