สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เสนอให้นำประเด็นข้อติดขัดดังกล่าวเข้าร่วมการหารือกับคณะกรรมการร่วมเพื่อการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ของไทยและอินเดีย เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียอีกครั้ง เนื่องจากเดิมสินค้าอาจยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร รวมถึงสินค้าบางประเภทอาจไม่ตรงความต้องการของไทย หากอินเดียเน้นการปรับปรุงในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย

สำหรับมาตรฐานในสินค้าเคมีภัณฑ์กับสินค้าประเภทแผงวงจรไฟฟ้า จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือเพิ่มเติมกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และหารือต่อกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ต่อไป ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เสนอให้ใช้มาตรฐานด้าน (International Electrotechnical Commission : IEC) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาด้านการยอมรับมาตรฐานต่อไป

การจัดทำพลังงานสะอาดภายในโรงงานยังคงมีอุปสรรคทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ขอนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อไป