ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)