วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะในงานเสวนาออนไลน์ “จับตาการปฏิรูป WTO ยุค New Normal” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากรในงานเสวนาฯ ดังกล่าว

โดยในการเสวนามีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นองค์การการค้าโลก (WTO) ในหลายแง่มุม อาทิ การเพิ่มบทบาทของ WTO ทั้งด้านการค้า การพัฒนา และการรับมือต่อ COVID-19 การผลักดันการเจรจาที่สำคัญให้สามารถสรุปผลได้ในการประชุม MC12 ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เกษตร หรือการอุดหนุนประมง (Fishery subsidies) รวมถึงการปฏิรูป WTO ในหลายด้าน ทั้งการปรับปรุงการทำงานของฝ่ายเลขาธิการ WTO การทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดข้อตกลงแบบใหม่ การทบทวนกฎระเบียบการค้าแบบพหุภาคีให้ครอบคลุมสถานการณ์การค้าโลกในยุค New normal และการเพิ่มมาตรการความโปร่งใสและการตรวจสอบมาตรการทางการค้า

นอกจากนี้ กลไกระงับข้อพิพาท (Disputes Settlement Understanding: DSU) ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ WTO ควรได้รับการแก้ไข้ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูย้อนหลังได้ที่: https://web.facebook.com/TradeNegotiations/videos/930042034392170