วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ใน “การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1” (High Level Cooperation Conference: HLCC) จัดโดยรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลกวางตุ้ง โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายหม่า ซิงรุย ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัคคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลถ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวเนตรนภา คงศรี กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เข้าร่วมการประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การประชุม “การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1” (High Level Cooperation Conference: HLCC) ถือเป็นเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยง EEC กับ GBA เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง EEC กับ GBA ให้มีความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (2) เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (3) การเกษตร (4) วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ (5) การแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างท้องถิ่น (6) ความร่วมมือด้านอื่นๆ อาทิ พลังงานสะอาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการเงินและตลาดทุน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นฟ้องกันจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง มีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยเจาะลึกถึงการลงทุนในกิจการและอุตสาหกรรมสำคัญรวมถึงร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

ทั้งนี้ ในนามของสภาอุตสาหกรรมฯ ยังได้เสนอการผลักดันการค้าในรูปแบบ Cross Border E-Commerce ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลจีนต้องการผลักดัน ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการค้าขายกับชาวจีน อีกทั้งยังเพื่อให้ชาวจีนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น