วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานต่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้! Ep.2 Carbon Neutrality” จัดโดย คณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี โดยได้รับเกียรติจาก นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนา และมีวิทยากร ได้แก่ นางสาวจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ นายกิจวัตร ทาเจริญ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายให้ความรู้ภาคเอกชนไทย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน กว่า 400 ท่าน เข้าร่วมงานเสวนา

โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การส่งเสริมความตระหนักรู้ของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับมาตรการของสหภาพยุโรป เรื่อง Carbon neutrality อาทิ Renewable energy, Taxonomy, หรือ การปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ซึ่งได้มีการบรรยายถึงกลไกและประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้เกี่ยวกับมาตรการ CBAM รวมทั้ง ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของไทย

ทั้งนี้ สมาชิก ส.อ.ท. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries/videos/576383730231410