วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ในฐานะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาออนไลน์ New Market, New Opportunity-Data Application Forum on Manufacture/Healthcare ในหัวข้อ Digital Manufacturing-The Next Wave of Thai Industries จัดโดย หน่วยงาน Asia Open Data Partnership (AODP)

โดยผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมของไทยจากยุคเดิมสู่ยุค Industries 4.0 ต้องอาศัยการผลักดันจากอุตสาหกรรมฯ สมัยใหม่ ดังนั้น ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเผื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ Industries 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยภาครัฐและภาคเอกชนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คือ การผลักดันอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve Industries) โดยภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ EECi ซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงทุนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เน้นการให้ความรู้และช่วยเหลือสมาชิกฯ ทั้งด้านการจัดทำ Platforms ใน 3 ส่วน 1) การจัดทำระบบควบคุมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2) ใช้ระบบ 5G ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิต และ 3) การใช้ AI ในการคาดการณ์และการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานเพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น