วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2564” และครบรอบ 20 ปี แห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย UNCTAD และ UNESCAP เป็นต้น

โดยการสัมมนาดังกล่าว มีหัวข้อหลัก คือ “Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมการค้าและการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Integration) รวมทั้งให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลงทุนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การค้าในยุค “ความปกติใหม่” (new normal) ที่มีความเกี่ยวโยงกับดิจิทัลมากขึ้น และทำให้ภูมิภาคเอเชียสามารถฟื้นตัวกลับมารุ่งโรจน์ได้อีกครั้ง