สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กรใหม่ NEW CORPORATE LOGO