วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย
คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล
คุณอภิชิต ประสพรัตน์ และ คุณสมโภชน์ อาหุนัย
พร้อมด้วย คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา และ ดร.คณิศ วัฒนวิเชียร กรรมการ ส.อ.ท.
เข้าเยี่ยมโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และยาชีววัตถุด้วยพืช ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด สตาร์ทอัพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ และคณะให้การต้อนรับ และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวัคซีน การขึ้นทะเบียนฯ แนวทาง scale up ตลอดจนการขอรับรองเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT)