วันที่ 1 กันยายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ eCommerce และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ Amazon Global Selling Thailand ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ “Day 0 to Cross-border ecommerce ค้าปลีกออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทย ส่งแบรนด์ไทย โตไกลระดับโลก” เพื่อขยายโอกาสทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-border ecommerce) ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายกิจการสู่ตลาดนานาชาติได้
ภายในงานมีการมุ่งเน้นเรื่องรูปแบบและแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่โครงการ Rocket Launcher Program & JumpStart Program เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงไปพร้อมการสนับสนุนจากทีม Amazon Global Selling Thailand และเทคนิคเตรียมความพร้อมเริ่มต้นการขาย จะโตได้ต้องทำอย่างไร ซึ่งมีผู้สนใจร่วมซักถาม แบ่งปันและแชร์ความคิดเห็นกว่า 88 ท่าน