วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมกล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนา “Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit 2021” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Chi-Chia Hsieh ประธานคณะกรรมการกิจการไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Mr. Jang-Hwa Leu อธิบดีสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการพาณิชย์ (IDB) และนายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันอาหารแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกล่าวเปิดฯ
โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ, ยานยนต์ และเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการผลักดัน BCG model เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ไทยและไต้หวัน ควรร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีการป้องกันโรคระบาดแบบทวิภาคี เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19