วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป ให้เกียรติเป็นวิทยากรงานสัมมนาออนไลน์ Thai-Hungarian Business Forum 2021 ในหัวข้อ “Thailand’s Post COVID-19 Outlook” ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต และ Hungarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกระจายการฉีดวัคซีนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดในประเทศคู่ค้าสำคัญมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การส่งออกของไทย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญขยายตัวดีขึ้น จึงทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม อาทิ (1) การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดภายในโรงงานอุตสาหกรรม (2) การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิปในตลาดโลก (3) ปัญหาด้านต้นทุนโลจิสติกส์ที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือ (4) การขยายตัวของหนี้ภาคครัวเรือน

สำหรับในช่วงท้าย ได้นำเสนอ BCG Model ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทยในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก ทั้งในเรื่องการเกษตร อาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานสะอาด การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกันกับมุมมองด้านการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ European Green Deal จึงมองว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือที่ดีในประเด็นด้านความยั่งยืนระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ทั้งในด้านอาหาร ยา สมุนไพร เส้นใย และพลาสติกชีวภาพ ในอนาคต