ส.อ.ท. ได้หารือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ COVID-19 ภายใต้มาตรา 33 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ส.อ.ท.
โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้
1. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และได้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว
2. กรณีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
3. กรณีผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่ยังตรวจไม่พบเชื้อ แต่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน
4. กรณีนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างด้วยเหตุผลด้านคุณธรรมและมนุษยธรรมสามารถทำได้