วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและภาพรวมของอุตสาหกรรมเพื่อเป็น Food Valley ของไทย” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มผลผลิตโดยรวมและขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี สู่การเป็น Food Valley ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการพัฒนาด้านวัตถุดิบ การผลิต คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย สู่การเป็น Food Valley และเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือ ระดมความคิดร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และสถาบันการศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขับเคลื่อน Food Valley

ภายในงาน มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “Food Valley ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ ” และ เรื่อง “การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น Food Valley และขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม ทั้งในสถานที่จัดงานและออนไลน์ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์