วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19” ซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี นายแพทย์ ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการ นโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นผู้ร่วมเสวนา

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พุทธบูรณาการหลังสถานการณ์โควิด-19”
การเสวนาครั้งนี้ให้ความรู้และระดมความคิดเพื่อสร้างความพร้อมในการเปิดประเทศในทุกมิติ โดยเฺฉพาะการบริหารระบบสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วม 502 ท่าน