วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ดร. ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธาน ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมของจังหวัด” ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จัดโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทยจากทั่วประเทศกว่า 110 คน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา