วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ในพิธีเปิดงาน “ECO Innovation Forum 2021” รูปแบบ Virtual Event โดยได้รับเกียรติจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้กับนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ โดยมีนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธาน ส.อ.ท. และนายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนกว่า 300 คน 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส.อ.ท. และ กนอ. มีนโยบายทิศทางเดียวกันในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้แสดงเจตจำนงในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยลักษณะของโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน Eco Factory จะสอดคล้องกับข้อกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจมิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหาร นอกจากนี้ ส.อ.ท. ได้มีการให้รับรองมาตรฐานวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่จะยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย

จากความร่วมมือของ ส.อ.ท. และ กนอ. ที่ผ่านมา. และภารกิจของทั้ง 2 ฝ่ายในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็น Eco ในปีนี้ ส.อ.ท. และ กนอ. ได้จับมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขยายความร่วมมือในการเป็นหน่วยร่วมในการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐาน Eco Factory เหมาะสมกับอุตสาหกรรมทุกขนาด ทั้ง 3 หน่วยงาน จึงได้มีการปรับระดับการรับรองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 Eco Factory Beginner ซึ่งเหมาะกับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม ระดับที่ 2: Eco Factory ซึ่งให้การรับรองอยู่ในปัจจุบัน และเทียบเท่าอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ที่รับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และระดับที่ 3 Eco Factory Plus มุ่งส่งเสริม Value Chain Network ทั้งนี้การขยายผลความร่วมมือนี้จะตอบนโยบาย BCG Model โดยเฉพาะ Green Economy เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้กำหนดโรงงานอุตสาหกรรมในกำกับประมาณ 71,130 โรง ทั่วประเทศพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งเป้าภายในปี 2568  ซึ่ง ส.อ.ท. ก็ได้นำนโยบายมากำหนดแผนงานเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ส.อ.ท. ได้รับรอง
Eco Factory หรืออุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมดภายในปี 2568 ด้วยเช่นกัน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะขาดแคลนขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จึงเกิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ไม่เพียงแต่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กนอ.ยังได้ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 ) ซึ่ง BCG Model ถือเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า และนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดย กนอ.ขับเคลื่อน BCG Model ผ่านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นอีกหนึ่งกลไกสสำดัญ
“กนอ. และสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ส.อ.ท. ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานเป็น Virtual Event โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด้านการดำเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน เชิดชูเกียรติแก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และ ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่าง ยั่งยืน และยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ด้วย BCG Model ของรัฐบาล”นายวีริศ ฯ กล่าว 

สำหรับปีนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class 2 แห่ง ระดับ Eco-Excellence 4 แห่ง ระดับ Eco-Champion 2 แห่ง นิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 5 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวน 45 แห่ง และมีโรงงานได้รับรอง Water Footprint จำนวน 8 แห่ง ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวม 36 แห่ง โดยยกระดับเป็นระดับ Eco-Excellence 16 แห่ง ระดับ  Eco-World Class 5 แห่ง