วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล และนายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม (Big Brother) เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมฯ ที่เข้าร่วมโครงการทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมทั้งสิ้น 22 บริษัท เดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายการผลิตภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยมีตลาดอุตสาหกรรมรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน สร้างเกษตรไทย เติบโตก้าวไกล ยั่งยืน