วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 9 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ 1) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ 2) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรทั้งด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด 3) ร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทย