วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ เข้าร่วมการหารือระดับสูงในบริบทการทูตเศรษฐกิจเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการหารือ และนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำเนินการหารือพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากโครงการในมิติภูมิเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ 2) หารือแนวทางการปรับการดำเนินการด้านการทูตเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและแสวงหาโอกาสในโครงการดังกล่าว และ 3) ทบทวนแนวคิดความเชื่อมโยงของไทยภายใต้บริบทใหม่ของโลกหลังสถานการณ์โควิด-19

ภายหลังจากการหารือในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีแผนจะจัดระดมความเห็นอีกครั้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อจะนำผลการหารือไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านกลไกการดำเนินงานระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ โครงการรถไฟจีน-ลาว ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายใต้ “The China-Indochina Peninsula economic corridor (CICPEC)” ที่มีการนำมาเชื่อมกับ “ยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) Initiative” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักของจีนตอนใต้กับเมืองหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไปภูมิภาคยุโรปในอนาคต ซึ่งโครงการรถไฟจีน-ลาว​นี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่​ 2 ธันวาคม 2564​ นับเป็นจุดเปลี่ยนด้านความเชื่อมโยงที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและการแข่งขันเชิงภูมิยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจโดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งคาดว่าไทยจะได้รับทั้งโอกาสและประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็จะเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ด้วยเช่นกัน