ส.อ.ท. เข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์)
เพื่อแสดงความเห็นที่มีต่อร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ….

28 กันยายน 2564 นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท.-งานแรงงาน พร้อมด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท.-งานสมาชิกสัมพันธ์ และนายสุวรรณ สุขประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการงานแรงงาน ได้เข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการสนับสนุนร่างกฎกระทรวงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. …. ภายใต้มาตรา 21(3)
2.ส.อ.ท.ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง
3.สนับสนุนสถานประกอบกิจการในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ 21(3)) ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ
4.สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการพิจารณารับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ด้วย