เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ รองประธานกลุ่มไฟฟ้าฯ และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการ ส.อ.ท. ร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ศูนย์ Call Center “หมอพร้อม” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทย และร่วมพัฒนา Line Official Account หมอพร้อม เพื่อสนับสนุนระบบการจองวัคซีนแก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ภายในศูนย์ Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม เพื่อให้ข้อมูลประชาชนลดอุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line Official Account หมอพร้อม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา