วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารกระทรวงฯ ณ ห้อง รมว. ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดงาน FTI EXPO 2022 : Northern Chapter ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

FTI Expo เป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยผ่านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Export brand ภายใต้โครงการ Made In Thailand ประกอบด้วย งานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจ จัดงานเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2022 บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติ เชียงใหม่ ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ประกอบการ มากกว่า 700 ราย จากทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 แห่ง FTI Expo สนับสนุนแนวคิดเน้นการทำงานกับภูมิภาค และ SMEs ในพื้นที่เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย โดยกระทรวงฯ ให้การสนับสนุนการจัดงาน FTI EXPO อย่างเต็มที่ และจะมีการหารือในรายละเอียดของการจัดงานต่อไป