วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป พร้อมด้วย นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Kjersti Rødsmoen) ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งรูปแบบฟอสซิลและรูปแบบพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันประเทศนอร์เวย์ใช้พลังงาน Hydro Power เป็นพลังงานหลักสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ทั้งนี้ ยานยนต์ทั้งหมดของประเทศนอร์เวย์มีสัดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าราวร้อยละ 75 ของยานยนต์ทั้งหมด ดังนั้น เอกชนไทยมองว่า ประเทศไทยควรพิจารณาประเทศนอร์เวย์เป็นกรณีศึกษาในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ สภาธุรกิจไทย-ยุโรป ยังได้ผลักดันแนวคิดการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างสองฝ่าย โดยอาจศึกษาจาก APEC Business Travel Card (ABTC) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุรกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเป็นต้นแบบในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้านการทำธุรกิจระหว่างไทยและนอร์เวย์ต่อไป โดยอาจขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) ด้วย