วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการเสวนากับผู้บริหารภาคเอกชนจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และเกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทยหัวข้อ “Circular Economy โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน” ภายใต้งาน “Thailand Next episode#3 Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของ Nation Group ผ่านรูปแบบ Virtual Forum โดยมีผู้ร่วมรับฟังทุกช่องทางมากกว่า 500 คน

โดยประธาน ส.อ.ท. ได้เสนอต่อภาครัฐให้กำหนดนโยบายให้ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CE หรือกำหนดกฎระเบียบ มาตรการให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ทั้งสมัครใจ และบังคับ อาทิ การออกกฎระเบียบกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการนำของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดันนโยบายการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการจัดการของเสียและซากผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดตลาด Circular Economy ด้วยการกำหนดระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า Circular material, Circular products เป็นข้อบังคับ และสร้างมาตรฐานสินค้า CE และให้การรับรองเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ