วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รองประธาน ส.อ.ท. (คุณพิมพ์ใจฯ) รองประธานสายงาน ISC (คุณเอกชัยฯ) กรรมการ ISC (ดร.ณรัณฯ) และผู้แทนจากกลุ่มฯ เคมี (คุณสุชาติฯ/ คุณกุลธิดาฯ /คุณนงลักษณ์ฯ) เข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิคภัณฑ์อุตสาหกรรมท่านใหม่ (คุณบรรจง สุกรีฑา) ณ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

• ความร่วมมือการผลักดันให้ ส.อ.ท. เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDO) โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันให้กลุ่มอุตสาหกรรม จัดทำร่างมาตรฐานภายใต้กรอบ SDO เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า และสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ
• การประสานความร่วมมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ โดยจะร่วมกันจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการ ในหลักสูตรสำคัญ อาทิ ISO17025 ฯลฯ
• การส่งเสริม และการจัด Session ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและร่วมผลักดันปัญหาอุปสรรคร่วมกันระหว่าง สมอ. และ ส.อ.ท. เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจ อาทิ ประเด็นการผลักดันให้ยางผ้าใบ แบบ C3 ออกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2721-2560 และ ขอขยายเวลาระยะเวลาบังคับใช้มอก.ใหม่ ของสีอิมัลชันใช้งานทั่วไป 272-2564 และสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ 2321-2564 ซึ่งทั้ง 2 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการขยายเวลาการบังคับใช้มอก.สีอิมัลชันใหม่ที่สมอ. มีช่องทางกฎหมายที่ผู้ประกอบการสามารถมาขออนุญาตผลิตตามมอก.เดิมได้อีก 1 ปี
• สมอ. มีนโยบายในการปรับกระบวนการการนำเข้าผลิตภัณฑ์เฉพาะครั้ง ให้สะดวกมากขึ้น /เร่งกระบวนการอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วมากขึ้น / การจัด Rating สำหรับผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียมในทางมาตรฐาน ของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า