วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. และ ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ร่วมหารือกับ Mr. Nick Ni ผู้อำนวยการแผนกพาณิชย์ (เทียบเท่าอัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกพาณิชย์) สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์

การหารือในครั้งนี้ ผู้อำนวยการ Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ได้แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน TRITRA ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าของไต้หวัน และเป็นหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ในประเทศไทย

จากการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไต้หวัน ทำให้เป็นที่สนใจของภสคเอกชนไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน และไต้หวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยจะเข้าร่วม CPTPP เช่นกัน

นอกจากนี้ ไต้หวันได้ขอให้ภาคเอกชนไทยให้การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน