จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี รอง ผอ.ใหญ่ นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รอง ผอ.ใหญ่ นางสาวจารุณี ฮ้อศิริมานนท์ ผอ.ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เข้าพบนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) กนอ. และนางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กนอ. เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผลักดันโครงการ Made in Thailand : MiT ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้
1) ร่วมมือส่งเสริมให้สมาชิก ส.อ.ท. ได้รับการรับรอง Eco Factory ในระดับต่างๆ ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2568
2) ส่งเสริมโรงงานให้เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนและการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
3) ส่งเสริมการทำแพลตฟอร์ม Circular Material Hub (CMH) เพื่อบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามแนวคิด Circular Economy ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างงานผ่าน Start up เพิ่มมูลค่าด้านรายได้ประชาชาติ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้หารือ กนอ. เพื่อร่วมผลักดัน Made in Thailand (MiT) โดย
1) เชิญชวน กนอ. ร่วมสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยที่รับรองโดย ส.อ.ท. (Made in Thailand : MiT) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
2) เชิญผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม MiT Roadshow ซึ่งจะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 เพื่อแนะนำขั้นตอนและวิธีการออกใบรับรอง MiT ประโยชน์และการใช้งานใบรับรอง MiT ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ส.อ.ท.
3) เชิญชวนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ เข้าสู่การรับรอง MiT เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาท

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม #MadeinThailand #สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน #EcoIndustrialTown #EcoFactory