วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะ APEC Business Advisory Council (ABAC) 2021 Co-Chair พร้อมด้วย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะ ABAC Alternate Member และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ABAC Executive Director 2022 ได้เข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ครั้งที่ 4/2022 ผ่านช่องทางออนไลน์

ในปีนี้ ABAC ได้มีข้อเสนอแนะ (Recommendation) ของภาคเอกชนต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคจำนวนทั้งสิ้น 43 ข้อ โดยครอบคลุมประเด็น อาทิ การสร้างขีดความสามารถและการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก การสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเร่งการเปิดพรมแดน มาตรการสาธารณสุข และการสร้างกลไกเพื่อก่อตั้ง Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)

ทั้งนี้ การประชุม ABAC 4/2021 เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2021 โดย ABAC New Zealand ได้ส่งมอบตำแหน่ง ABAC Chair ให้กับ ABAC Thailand ในการเป็นเจ้าภาพ ABAC ในปี 2022 โดย ABAC Thailand จะมีการแถลงข่าวการดำรงตำแหน่ง ABAC Chair ของภาคเอกชนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ต่อไป