ลักษณะข้อมูล : Datasets รายเดือน/รายปี

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)