วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) กับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานประกันสังคม และหอการค้าไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะของคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือสุขภาพเชิงบูรณาการ และพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี

หลังจากพิธีลงนาม MOU นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมการสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “ทิศทางสถานประกอบการไทยหลังยุค COVID-2019” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#healthy living
#สุขภาวะคนทำงาน