เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธาน ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “Unlocking Opportunities in Logistic Sector to Support Trade and Investment” ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี H.E. Ambassador Rachmad Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานการสัมมนาดังกล่าว

ในช่วงการเสวนา นายอุดร คงคาเขตร ประธานคณะอนุกรรมการโลจิสติกส์ ส.อ.ท. ร่วมเสวนากับ Mr. Mohamad Faizal ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการลงทุนอินโดนีเซีย ประจำประเทศสิงคโปร์, ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Mr. Cyprianus Andriyanto, Managing Director บริษัท Samudera Traffic ในหัวข้อเกี่ยวกับการบังคับใช้ Omnibus Law, การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก สร้างโอกาสทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้สนใจลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีสมาชิก ส.อ.ท. ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 40 ท่าน