วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นางเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดย ส.อ.ท. มีข้อเสนอโครงการสำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งระบบแบบยั่งยืน
2. Andaman Economic Tourism (เขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า เเละการบริการ
3. Andaman Go Green โดยให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model