วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง เเละสตูล) เพื่อการพัฒนากลุ่มอันดามัน ภายใต้กรอบแนวความคิด “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าเเละเกษตรเเนวใหม่ เพื่อสังคมเเห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมีนายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นางสาวัน ตัน ประธานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เเละนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นำเสนอในด้านต่างๆ พร้อมด้วยภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

โดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วย Andaman Economic Tourism Andaman Go Green ด้านการท่องเที่ยว อาทิ การยกระดับศูนย์สั่งการเเละระบบการเเพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ เเละวัฒนธรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมมารีน่า ด้านการเกษตร อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันกลุ่มภาคใต้อันดามันทั้งระบบแบบยั่งยืน การพัฒนาการประมงในอ่าวพังงา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพบริการทางการเเพทย์ เเละการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา และด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมการศึกษาระบบเชื่อมโยงทางบก ทางน้ำ ระบบราง และอากาศ (Multimodal Transportation) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสามารถกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณา และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ เเละมีข้อสั่งการเพิ่มเติมอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โป วาระพิเศษ (Specialized Expo) ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, THAILAND