วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริม SME ที่ภาคเอกชนคาดหวัง”
ภายใต้การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2566 (สสว.) โดยได้เสนอความต้องการช่วยเหลือและการพัฒนา SME จากภาครัฐ ในด้านต่างๆ อาทิ 1. แหล่งเงินทุน 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. องค์ความรู้และโอกาสทางการตลาด และสาขาธุรกิจที่ควรเร่งพัฒนาได้แก่ การแพทย์ครบวงจรรวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ , BCG , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรวมไปถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล และโลจิสติกส์ โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนการยกระดับงานวิจัย, การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และการพัฒนาการรวมกลุ่มของแต่ละกลุ่มให้เข้มแข็งมากขึ้น