วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Policy​ priorities of FTI on Post COVID-19″ ซึ่งจัดโดย หน่วยงาน European Union Delegation โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับการถูก Disrupt ทางเทคโนโลยี ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์รวมภาคอุตสหากรรม ส.อ.ท. จึงดำเนินนโยบาย “Service Organization” ที่มุ่งเน้นและให้ความช่วยเหลือสมาชิกและภาคธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติ และสร้างธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ผ่าน 6 หัวข้อสำคัญ อาทิ การตลาด การเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้ ยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการและมุมมองภาคเอกชนสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีฯ ฉบับต่างๆ อาทิ TH-EU FTA และ CPTPP โดยเน้นย้ำถึงการขอให้สหภาพยุโรปพิจารณาในส่วนของระยะเวลาในการปรับตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำ FTA