วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. และนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้เกียรติเดินทางมารับฟังข้อคิดเห็นและแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี 2566 รวมถึงวางแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะ SME ณ ห้อง PTT Group 1012 ชั้น 10 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีประเด็นดังนี้

1. การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ 5G ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่ม productivity ในภาคธุรกิจ
2. การสร้างและพัฒนา System Integrator (SI) เพื่อพัฒนาและขยายผลให้ถึงผู้ประกอบการ SME ที่ยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
3. การพัฒนาและยกระดับ Packaging เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
4. การนำระบบ Automation มาปรับใช้แทนแรงงาน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในอนาคต
5. การพัฒนา Platform ที่สามารถควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร โดยนำร่องในกลุ่มพืชผลทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
6. การนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ในการสร้าง Value added ใหักับสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงกับกองทุนนวัตกรรม
7. ความร่วมมือในการผลักดันโครงการ Made in Thailand เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ