วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ เข้าร่วมงานหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่อง “การปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว” ณ ห้อง บอลรูม โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การหารือ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับข้อริเริ่มพหุภาคีด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำหนดท่าทีและแนวทางการขับเคลื่อนการทูตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับบริบทโลกใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) การบริหารความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค และการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม โดยการใช้กลไกทางการทูตแสวงหาหุ้นส่วนด้านธุรกิจและนวัตกรรม สร้างพันธมิตรกับทุกภาคส่วน และส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผ่านกรอบความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 2)การส่งเสริมโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย โดยเน้นที่การส่งเสริมระบบนิเวศทางธุรกิจร่วมกันในภูมิภาคที่เอื้อต่อการแข่งขันและการประกอบธุรกิจ การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับกฎระเบียบการขนส่งสินค้า โดยต้องเน้นที่การหารือไตรภาคี จีน ลาว ไทย รวมถึงการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่เป็น Missing Links ระหว่างหนองคาย และเวียงจันทน์

ภายในงานดังกล่าว นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟลาว-จีนว่า มีส่วนช่วยในการประหยัดต้นทุนในการขนส่งของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ ต้องรอความชัดเจนด้านค่าระวางการขนส่งทางรถไฟ เพื่อประเมินถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมต่อไป รวมถึงขอให้ภาครัฐสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ด้วย