วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเสวนาหัวข้อ “BCG Model จุดเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมไทย” ร่วมกับนายวีริศ อัมระปาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้งาน POSTTODAY BCG : The New Growth Engine พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านระบบ video conference

โดยได้เสวนาในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวโน้ม บทบาทและความสำคัญของ BCG Model ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย, การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย BCG และความพร้อม อุปสรรค รวมทั้งสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/Posttoday/videos/271965754881628