วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาครัฐกับเอกชน” ให้กับหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ โดยประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ