วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ให้เกียรติร่วมกล่าวในพิธีเปิด “The 29th Joint Economic Cooperation Meeting Between CIECA and FTI” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีร่วมกล่าวเปิด ได้แก่ Dr. Pan Wen-Whe ประธานคณะกรรมการกิจการไทย สมาคมความร่วมมือเศรษฐกิจนานาชาติจีน (CIECA) ไต้หวัน, Mr. Tsai Yun-Chong อธิบดีกองเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ไต้หวัน) และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศไทย นอกจากนี้ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. ได้ร่วมกล่าวในพิธีปิดกิจกรรมอีกด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย เศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงานสีเขียว โดย ส.อ.ท. ได้เน้นย้ำถึงการผลักดัน BCG Model ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ผ่านการจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ Eco Factory และ Circular Material Hub เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย อีกทั้ง ได้กล่าวถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยและไต้หวัน ในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ